กกทไม่อนุญาติจัดกีฬา

กกทไม่อนุญาติจัดกีฬา

กกทไม่อนุญาติจัดกีฬา ซึ่งเนื้อหาคือ ด้วยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 14 ข้อโดยในข้อ 1.14 มีรายละเอียดดังนี้ ให้หน่วยราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีก

เลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา, การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคสำคัญ

เพื่อให้เป็นการสอดรับกับข้อสั่งการดังกล่าว และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจึงขอความร่วมมือนายทะเบียนจังหวัด งดอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการเป็นอย่างอื่น

ที่มา https://www.smmsport.com/

สมัคร https://free-sports-games.org